بروشور

د پیښو اداري ستراتیژیک پلان لیدلدانلود
د ۱۳۹۵ مالي کال د فعاليتونو او لاسته راوړنو ريپوټ لیدلدانلود
د افغانې سرې میاشتې ټولنې د چارو د تنظیم قانون لیدلدانلود
د پیښو د اداری پالیسی لیدلدانلود
د زړه سوري اوم بروشور لیدلدانلود
د زړه سوري شپږم بروشور لیدلدانلود
د زړه سوري پنځم بروشور لیدلدانلود
د زړه سوري څلورم بروشور لیدلدانلود
د زړه سوري دریم بروشور لیدلدانلود
د زړه سوري دوهم بروشور لیدلدانلود
د زړه سوري لمړی بروشور لیدلدانلود
د زلزلې دوهم بروشور لیدلدانلود
د زلزلې بروشور لیدلدانلود
د اورلګیدنې بروشور لیدلدانلود
د نښان بروشور لیدلدانلود

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 17
» د پرون ورځې کتونکي : 1
» پر کرښه کتونکي : 12
» ټول کتونکي : 83910

د پاڼې سرته تلل