د بست نوم (عنوان)د پیل نیټهد پای نیټهموقعیت

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 1033
» د پرون ورځې کتونکي : 2
» پر کرښه کتونکي : 3
» ټول کتونکي : 16169

د پاڼې سرته تلل