د بست نوم (عنوان)د پیل نیټهد پای نیټهموقعیت

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 65
» د پرون ورځې کتونکي : 1
» پر کرښه کتونکي : 7
» ټول کتونکي : 14061

د پاڼې سرته تلل