د بست نوم (عنوان)د پیل نیټهد پای نیټهموقعیت

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 102
» د پرون ورځې کتونکي : 3
» پر کرښه کتونکي : 11
» ټول کتونکي : 110

د پاڼې سرته تلل