اداره حوادث

افغانستان یکی از کشورهای مورد تهدید حوادث طبیعی بوده که از اثر آن، سالانه خسارات و صدمه های جدی به زندگی، منابع معیشتی و دارای های افراد در آن وارد میگردد. در دهه های اخیر، این امر به یک چالش عمده عدم مصئونیت غذایی و مهاجرت های دسته جمعی نفوس از ساحات مورد تهدید تبدیل گردیده است. از 1954 الی 2006، این مملکت در حدود 118 حادثه به مقیاس وسیعی را تجربه کرده است. که این حوادث 22,000 کشته و در حدود 11 میلیون افراد متضرر و آسیب دیده را به جا گذاشته اند( گزارش 2012 ادارت UNDP و NDMP). طی تقریبآ سه دهه منازعه در افغانستان، سطح آسیب پذیری مردم بلند رفته که در سالهای اخیر، کشور شاهد تجربه یک سلسله حوادث بزرگی بوده است. بعنوان مثال: حادثه زلزله در ولایت بغلان، حادثه برف کوچ در زون شمالی بدخشان، طوفان ریگی در ولایت ولایت فراه، سیلاب و لغزش زمین در ولایت های مرکزی و یک خشکسالی طولانی از جمله حوادث شدیدی بوده که اتفاق افتیده اند. معرفی مختصر ریاست اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی جمعیت هلال احمر افغانی بمثابه یک جمعیت ملی در افغانستان از آغاز تاسیس خویش در سال 1934 از طریق عرضه خدمات بشردوستانه با درنظرداشت اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ها( بشردوستی، عدم جانبداری، بیطرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت)، به حوادث مختلف پاسخدهی نموده است. در سال 1997 بر اساس سطح پاسخدهی به حوادث از طریق اداره حوادث خویش، جمعیت هلال احمر افغانی بشکل گسترده منحیث مدیریت حوادث با ارایه همکاری های بشردوستانه به جوامع آسیب دیده، در سرتاسر کشور شناخته شده است. اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی بمنظور کاهش سطح تاثیرات حوادث بالای جوامع آسیب پذیر و جهت ارتقای ظرفیت های جامعه در آمادگی به حوادث، میکانیزم های مجادله علیه حوادث و آگاهی دهی از خطرات و آسیب های ناشی از بروز حوادث در سطح کشور، ایجاد نموده است. این برنامه تاکید زیادی بالای ایجاد راهکارهای سازمانی بمنظورکاهش خطر بسطح جامعه دارد. و نیز این برنامه تقضای اجراات بسطح ملی را بمنظور اطمینان از داشتن میکانیزم های همآهنگی منظم و تطبیق مناسب برنامه اداره حوادث بادرنظرداشت چارچوب کاری عمومی احیای مجدد و انکشاف، مینماید. عنصر آمادگی در این برنامه، یکی از اجزای مهم و ارزنده در بیشتر ادارات بشردوستانه که شامل ادارات دولتی که در راستای آمادگی به حوادث فعالیت دارند، بمنظور شناخت بیشتر از جانب دولت و مردم در خصوص مبارزه با حوادث و آمادگی به حوادث در سطح کشور خدمات بشردوستانه شانرا عرضه میدارند، میباشد. اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی با پوشش وسیع بسطح ملی، از طریق7 دفتر همآهنگی ساحوی و 34 دفتر ولایتی جمعیت هلال احمر افغانی و شبکه وسیع رضاکارن این نهاد، توانایی تطبیق برنامه های درازمدت آمادگی به حوادث را با یک مقیاس وسیعی در سرتاسر افغانستان دارا میباشد. در تمامی سالهای منازعه در افغانستان، این اداره، آسیب دیدگان را در سرتاسر افغانستان بطور مداوم کمک نموده است. یکی از نکات کلیدی، ساختار اداره جامع و قوی حوادث بوده که بشکل موثر در انکشاف و ارتقای ظرفیت جمعیت هلال احمر افغانی جهت آمادگی و پاسخدهی به حوادث بشکل موثر و مثمر آن و تقلیل سطح تاثیرات حوادث بالای جوامع آسیب پذیر، این نهاد را یاری میرساند. بیان ماموریت اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی کمکهای بی طرفانه، عدم جانبدارانه و بشردوستانه را به جوامع آسیب دیده در سرتاسر افغانستان ارایه می نماید. کارمندان و رضاکاران دوشادوش هم از طریق یک شبکه فراگیر و سرتاسری در کشور برای اطمینان از اجراات مناسب، بموقع و موثر در تقلیل خطر، آمادگی و پاسخدهی فعالیت می کنند. در صورت تقاضا، جمعیت هلال احمر افغانستان جمعیت های همکار را درمهارساختن نیازهای پاسخدهی به حوادث نیز یاری می رساند.

برنامه ها و فعالیت ها

پاسخدهی به حوادث پاسخدهی به حوادث، یکی از برنامه های جمعیت هلال احمر افغانی بوده که جهت کمک به صدها نفر از متضررین حوادث که شامل افرادی میباشند که سالانه از اثر حوادث طبیعی بیجا و یا قربانی میگیرند، از جانب این اداره راه اندازی میگردد. افزایش سرسام آور حوادث طبیعی سالهای اخیر در سرتاسر کشور، اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی را برآن داشته تا توجه بیشتری را به فعالیت های آمادگی به حوادث به هدف آگاه سازی جمعیت هلال احمر افغانی و جوامع از خطراتی که متوجه آنها میباشند، قادر سازی آنها جهت اینکه چگونه سطح آسیب پذیری شانرا کاهش دهند و توانمند سازی انها در مجادله با تهدیدات خطرات ناشی از حوادث متذکره در جوامع شان، داشته باشد. منازعات مسلحانه و فقر، سیلاب و خشکسالی، زلزله و امراض ساری صدها نفر را در گذشته متضرر ساخته اند. تاثیرات آن بسطح بالای وجود داشته که مردم از اثر از دست دادن نزدیکان و اقارب شان به امراض مختلف روانی دچار گردیده و زندگی شان از اثر از دست دادن خانه و کاشانه، دارایی و تقلیل مواد غذایی از بین رفته است. حوادثی که تا اکنون در افغانستان بوقع پیوسته اند، در حدود 10 درصد بیجا شدگان داخلی را سبب شده است، که این امر باعث آن گردیده تا سطح اقتصاد مردم پائین آمده، زیرساختاهای جوامع از بین رفته و جوامع به فقر بیشتر و رکود مواجع گردد. در نتیجه: طی دهه های اخیر بادرنظر داشت تعداد متضررین، سطح تاثیرات حوادث بطور چشمگیری افزایش یافته که ممکن این سطح در سالهای بعدی، بیشتر از پیش گردیده و سطح آسیب پذیری جوامع نیز بالا رود. امداد رسانی افغانستان عمدتا مقرون به خشکسالی، سیلاب، برف کوچ، زلزله و سایر حوادث طبیعی میباشد. که از مجموع 34 ولایت این کشور گفته میشود که شش ولایت آن ساحات مقرون به حوادث زمستانی بسطح بالای آن بوده و شش ولای دیگر آن دارای سطح بالای از تهدید خطر سیلاب در فصل بهار میباشد که آسیب پذیری را در جامعه افزایش میدهد. از مجموع تمامی حوادثی که در افغانستان واقع میگردند، سیلاب از جمله حوادثی است که عمدتا بطور مکرر واقع شده و ویرانگری شدید را در ساحات مقرون به خود، ببار می آورد. یکی دیگری از حوادث کشنده طبیعی لغزش زمین میباشد. این حادثه، یکی از خطرناک ترین و غم انگیزترین حادثه در افغانستان بشمار میآید که بیشترین آسیبی را به ساحات مقرون به خودش میرساند. چنانچه اکثریت مردم در افغانستان، در تبه ها و در ساحاتی که بیشتر مورد تهدید این پدیده طبیعی میباشند، زیست دارند، بنآ: آنها همه آسیب پذیر ترین افراد بوده و نیاز بیشتری به امدارد رسانی و کمک های بشردوستانه دارند. یکی از بزرگترین فعالیت های امداد رسانی اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی در سال 2008 بوده که طی آن بتعداد 80000 بسته غذایی در دو مرحله به خانواده های متضرر در شمال، شمال غرب و شمال شرق افغانستان در بیشترین ساحات نا امن و آسیب پذیر از جانب این اداره توزیع گردیدند. احیای مجدد برنامه احیای مجدد تا زمانی ادامه میابد که بعد از وقوع حوادث، شرایط و وضع جامعه متضرر به حالت نارمل (عادی) اش برگردد. در حال حاضر، احیای مجدد حوادث حمایت های کوتاه مدت را بعد از وقوع حوادث بدوش دارد که شامل: روش های حمایوی بازگشت زندگی حیاتی بر اساس حد اقل معیار های عملیاتی، ساخت خانه های موقتی، آگاهی دهی عامه، تعلیمات صحت و مصئونیت، بازسازی و مشاوره در ساخت برنامه های حمایوی جدید میباشد. کاهش خطرات حوادث بسطح جامعه (CBDRR) یک روند مدیریتی برای خطرات حوادث بوده که طی آن، جوامع در معرض خطر، بطور فعالانه در تشخیص سطح نیازمندی ها، تحلیل و تجزیه، تداوی، مانیتورینگ و ارزیابی خطرات حوادث بمنظور کاهش سطح آسیب پذیری و ارتقای ظرفیت شان، سهیم میباشند. این بدین معنی است که طی این برنامه، مردم جوامع آسیب پذیر، افراد کلیدی در تصمیم گیری و تطبیق فعالیت های کاهش خطرات حوادث میباشند. تمامی فعالیت ها در این روند بر اساس چارچوب کاری مشخص با درنظرداشت امکانات و منابع دردست داشته از طریق اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی جهت پائین آوردن سطح آسیب پذیری و خطرات حوادث در یک جامعه آسیب پذیر، انجام میآبند. جهت جلوگیری و یا محدود سازی تاثیرات مضر خطرات، ایجاب میکند تا یک چارچوب گسترده توسعه پایدار ترتیب و انکشاف یابد تا باشد در پائین آوردن سطح آسیب پذیری و کاهش خطرات حوادث کمک نماید. آمادگی حوادث (DP) برنامه آمادگی حوادثی کی ازاساسی ترین فعالیت های جمعیت هلال احمر افغانی بوده که از طریق اداره حوادث این نهاد در همکاری نزدیک با اداره فدراسیون بین المللی بمنظور ایجاد میکانیزم های مورد نیاز جهت کاهش تاثیرات حوادث و ارتقای ظرفیت جوامع در این امر، صورت میگیرد. هدف اساسی این برنامه این است تا تیم مدیریت عاجل، مقامات محلی و مردم عام قادر بر آن شوند تا در مقابله با تهدید های حوادث بشکل مثمر وبموقع ایستادگی نمایند. آمادگی میتواند فعالیت های اساسی این اداره را که شامل: به روز سازی ارقام ثبت شده، تشخیص نیازها، ایجاد راهکار های بالقوه، طرح برنامه های عملیاتی، ایجاد روش های آگاهی دهی عامه، مرور برنامه های عملیات عاجل بمنظور فهم و آگاهی بیشتر، مررور برنامه پاسخدهی برای کارمندان، جهت دهی، تعیین ابزار، و تمرینات عملی تمام عیاربالای کارمندان این بخش میباشد. آمادگی به حوادث بسطح جامعه (CBDP) مقصد این برنامه (CBDP)، که در همکاری با اداره فدراسیون بین المللی راه اندازی میگردد، تقویت سازمانی، آموزش و شریک سازی داشته ها از طریق شکل دهی ساختار اداره حوادث و طرح برنامه های اساسی برای ارتقای ظرفیت جوامع در آمادگی علیه حوادث و توسعه فعالیت های این بخش در ساحات آسیب پذیر و متضرر بوده که از طریق اداره حوادث جمعیت هلال امر افغانی صورت میگیرند. و همچنان این برنامه در تشخیص رضاکاران در ساحات مقرون به حوادث، فراهم آوری زمینه های آموزشی برای کارمندان CBDP، و تاسیس کمیته های آمادگی به حوادث کمک مینماید. هدف اساسی این برنامه قادر سازی جامعه در نحوه مبارزه با تهدیدات حوادث و توانمند سازی آن جهت مجادله و جلوگیری از خسارات بیشتری انسانی و غیر انسانی که ناشی از حوادث میباشد، بوده و اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی مصمم بر راه اندازی فعالیت های گسترده تری در جامعه درین خصوص میباشد. بیجاشدگان داخلی (IDPs) از طریق این برنامه، اداره حوادث جمعیت ملی توانسته است تا صدها خانواده بیجا شده از اثر حوادث را در جامعه تشخیص و تثبیت نماید. تا از طریق برنامه های مشخص خویش، خدمات بشردوستانه مفید و مثمر را در یک همآهنگی مشترک و همکاری نزدیک با سایر ادارت مدد رسان عرضه بدارد. هدف اساسی این برنامه، کمک و حمایت آنعده از خانواده های است که بیشتری سطح آسیب پذیری را داشته و از اثر وقوع حوادث بیشتر متضرر گردیده باشند. و یا کسانی که از اثر حوادث مختلف بیجا شده باشند مشمول خدمات این بخش میباشند. ایجاد سرپناه و حمایت های صحی از جمله فعالیت های عمده و اساسی بوده که از طریق این برنامه به خانواده های بیجا شده صورت میگیرند. این برنامه (IDPs) عمدتا توجه به فعالیت های اساسی زیل دارد: - انجام فعالیت ها بمنظور دریافت چالشهای بیجا شدگان در جریان پاسخدهی عاجل - کمک و همکاری در فعالیت های امداد رسانی برای بیجا شدگان - ایجاد سرپناه و حمایت های صحی برای بیجا شدگان تامین ارتباطات خانوادگی: (RFL) انتقال اجساد باقی مانده، جابجا سازی مردم، تبادله پیامها... این یک امر طبیعی است که منازعات و حوادث طبیعی و غیر طبیعی تاثیرات سؤ بالای خانواده ها در هرجامعه داشته که منجر به بی سرنوشتی انسانها و دوری از خانواده ها، اقارب و دوستان شان میگردد. به همین منظور، اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانی در یک همکاری با اداره صلیب سرخ در نظر دارد تا از طریق برنامه تامین ارتباطات خانواده ها بعد از وقوع حوادث و درگیری ها، مردمانی که از خانه های شان بی جاشده اند را در اماکن امن تری جابجا، پیامهای افراد را به بستگان و اقارب شان تبادله، تامین ارتباط مجدد بین خانواده ها را استحکام و در دریافت افراد مفقود الاثر و لادرک خانواده ها را همکاری نماید. براساس قانون بین المللی بشردوستانه (IHL)، جوانب منازعات مسلحانه، در قبال اجساد باقی مانده از اثر درگیری ها و منازعات مسئولیت دارند. هدف اساسی: احترام به حقوق خانواده ها بوده که تمامی خانواده ها حق آنرا دارند تا در باره دوستان شان آگاهی های لازم دریافت نموده و چالشهای قانونی و اقتصادی شان نیز مرفوع گردند. در کشور افغانستان، اداره صلیب سرخ بین المللی با جمعیت هلال احمر افغانی بمنظور عرضه خدمات صادقانه و خالصانه بشری در بخش مدیریت اجساد باقی مانده از جنگ و منازعات، همکاری مینماید. در نتیجه و بادر نظرداشت مقتضای زمانی و ایجاب شرایط، هریکی از جوانب درگیر مکلف اند تا بعد از اتمام منازعه براساس مکلفیت های انسانی شان بدون هیچ نوع تبعیض در جستجوی اجساد باقی مانده پرداخته و مسئولیت شانرا ادا نمایند. در بسیاری از حالات، جوانب درگیر اجساد افرادشان را جمع آوری مینمایند. برعلاوه آن، مردم محل اکثریت اجساد را دفن و افراد زخمی را از ساحات منازعه به جا های امن تری انتقال میدهند. جمعیت هلال احمر افغانی و اداره صلیب سرخ بین المللی در حالات خاص بمثابه نهاد های بی طرف اقدام به انتقال اجساد باقی مانده از جنگ به خانواده ها و بستگان شان میکنند. پروژه هذا در صدد انکشاف و توسعه این فعالیت های مشترک از طریق تقویت همآهنگی و ایجاد یک چارچوب مشخص امورمالی و اداری بین جمعیت هلال احمر افغانی و اداره صلیب سرح میباشد. برای معلومات بیشتر در مورد پالیسی به لینک ذیل مراجعه کنید:http://redcrescent.af/upload/Dari%20Policy.pdf برای معلومات بیشتر در مورد برنامه راهبردی به لینک ذیل مراجعه کنید:http://redcrescent.af/upload/Dari%20Strategy.pdf اعاده ارتباطات فامیلی جمعیت هلال احمرافغانی یک موسسه خدماتی بیطرف بوده که خدمات ردیابی از طریق نمایندگی های جمعیت ملی سره میاشت به نیازمندان رسانیده میشود. همکاری در قبال خدمات ردیابی بین جمعیت ملی و کمیته بین المللی صلیب سرخ هنگام اغاز گردید که کمیته بین المللی صلیب سرخ تبادله نامه های خانوادگی را بین محبوسین و فامیل ها در سال ۱۹۸۷ در کابل اغاز گردید. بخش ردیابی جمعیت ملی سره میاشت به حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۷ در چارچوکات جمعیت ملی سره میاشت تاسیس گردید. بخش ردیابی جمعیت ملی خدمات ذیل را غرض تامین ارتباطات خانوادگی به نیازمندان عرضه میدارد. پیغام های خانوادگی صلیب سرخ: از هنگام گشایش این بخش مسئولین خدمات ردیابی جمعیت ملی هزاران قطعه پیغام خانوادگی را از – به مهاجرین خانوادها و بیجاشده گان داخلی توزیع و جمع اوری نموده اند. اعضای خانواده ها میتوانند احوال شخصی و خانوادگی خود را از طریق نامه های خانوادگی تبادله نمایند. لیکن معلومات مربوط اتفاقات سیاسی، و نظامی نمیتواند از این طریق تبادله گردد. از طریق این خدمات مسئولین ردیابی جمعیت ملی در دفاتر مرکزی، دفاتر ساحوی و نمایندگی ها با هم دیگر وصل گردیده که پیغام های خانوادگی را به افراد اقشار جامعه میرساند. تقاضای ردیابی افراد گمشده: تقاضای ردیابی جوابگوی نیاز ان ضرورت مندان میباشد که تماس شان با اعضای خانواده شان قطع گردیده و خواهان اعاده تماس مجدد میباشند، تقاضا کننده میتواند یک قضیه ردیابی را برای عضو فامیلش که در یک ساحه جنگی و یا خارج از کشور زندگی مینمایند باز کند. افغانها مقیم در داخل کشور میتوانند این قضایا را غرض تامین ارتباط با عضو گم شده فامیل شان در خارج وهمچنان افغانهای که در خارج زندگی مینمایند میتوانند این چنین قضایا را به غرض تامین ارتباط با اعضای فامیل شان در داخل افغانستان باز نمایند. کارمند بخش ردیابی جمعیت ملی معلومات لازمی را بخاطر محل ممکنه زندگی شخص گمشده و تقاضا کننده (هویت شخص گمشده، هویت شخص تقاضا کننده و تفصیلات که باعث قطع ارتباط گردیده وغیره...) جمع آوری میکند. برای اینکه قضایا قبول گردد، کمیته بین المللی صلیب سرخ تمام فعالیت های ردیبابی در افغانستان را هماهنگی مینماید، و جمعیت ملی سره میاشت را حمایت نموده تا بتوانند همراه با دیگر جمعیت های ملی بیرونی از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در تماس باشند. : WWW.TraceTheFace.org ردیابی از طریق چهره: فامیل های که در جستجوی اقارب گم شدۀ شان در اروپا استند سالانه صد ها فامیل که با اقارب شان در بعضی جای ها در داخل یا در مسیر عزیمت به اروپا، ارتباط شانرا ازد دست داده اند، به جمعیت ملی صلیب سرخ، جمیعت هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ تماس میگیرند. خدمات بشری ردیابی این موسسات سعی میکنند تا فامیل ها را در یافین اعضای فامیل های شان کمک نمایند. گرچه، جستجو اکثراً دشوار میباشد، بخاطر اینکه بطور مثال: افرادیکه که هنوز درحال مهاجرت قرار دارند و خانۀ دایمی ندارند؛ افرادیکه که بعضاً در کشور های که فعلاً اقامت دارند، بطور رسمی ثبت و راجستر نشده اند؛ تاثیرات تفاوت های لسانی که به آنها ثبت و راجستر میشوند، راه را دشوار ساخته که در نتیجه نام ها به ساده گی یافت شده نمیتواند ( نام ها شاید مطابق با لسان محلی، متفاوت نوشته شده یا متفاوت تلفظ شوند) این ویبسایت ( که تحت حمایت جمعیت ملی صلیب سرخ، جمیعت هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ بوده)، میخواهد به فامیل ها چانس دهد تا عزیزان شانرا به شیوۀ فعال جستجو نمایند: فامیل ها میتوانند عکس شانرا در ویبسایت ما و همچنان در کتب کوچک و پوستر ها که توسط این موسسات استفاده میگردد، نشر نمایند تا عضو فامیل مفقود شده خویش را پیدا نمایند. انتقال اسناد: بخش ردیابی جمعیت ملی در همکاری با کمیته بین المللی صلیب سرخ اسناد افراد را برای اقارب شان که در جاهای دیگر زندگی مینمایند انتقال میدهد در صورتیکه فامیل ها کدام چاره دیگری برای ارسال ان نداشته باشند. بطور مثال تذکره تابعیت، پاسپورت، اسناد تحصیلی، جواز رانندگی، نکاح خط و تصاویر فامیلی میتواند ارسال شود.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 6269
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 10
» مجموع بازدیدکنندگان : 52948

رفتن به بالای صفحه