ریاست خدمات صحی

ریاست خدمات صحی از حیاتی‌ترین بخش‌های جمعیت ملی است. مسوولیت های عمده این ریاست برمبنای اهداف والای نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمرها، ارایه خدمات صحی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی بوده و تلاش مى ورزد تا آلام و مصایب بشری را از این ناحیه کاهش داده و برای بهبود صحت مردم فعالیت نماید. بخش صحت در جمعیت هلال احمر افغانی از بدو تاسیس جمعیت ملی (1313) به شکل بسیار ابتدایی ان یعنی کمک های اولیه و مراکز صحی برای کمک های اولیه فعالیت داشت اما کم کم به مرکز صحی حمایه طفل و مادر، تیم های سیارصحی و شفاخانه ارتقاء یافت. کلینیک های جمعیت هلال احمر افغانی نقش بسیار مهم و بارزی را در کاهش آلام بشری در دهه‌های جنگ در افغانستان خصوصاً در جریان منازعات داخلی در کابل ( ۱۳۷۱- ۱۳۷۵) و در جریان تسلط طالبان بالای کابل و اکثریت مناطق افغانستان ایفأ نموده است. در دو دوره فوق زیربناهای صحی کشور شدیداً صدمه دید تا جایی که وزارت صت عامه قادر به پاسخگویی به اساسی ترین ضروریات صحی حتی در شهرها نبود. ازجانب دیگر تعداد بسیارکم ( موسسات داخلی و خارجی) درسکتور صحی فعالیت داشتند. درجریان جنگ‌ها در کابل (سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶) چهار کلینیک و چهار تیم سیار جمعیت در ساحات مختلف شهر کابل که هر ساحه توسط تنظیم‌های مختلف کنترول می‌شدند، فعالیت داشتند. درسال ۱۳۷۶ جمعیت هلال احمر افغانی برنامه صحت طفل ومادر را منحیث یک جزء اساسی به فعالیت کلینیک های خود علاوه نمود. در شرایط فعلی کشور نیز خدمات صحی جمعیت هلال احمر افغانی در بخش های مختلف صحی منحیث معاون با وزارت صحت عامه از اهمیت خاصی برخوردار بوده که دستاوردهای ملموسی در قسمت بهبود وضعیت صحی مردم در ساحات مورد هدف به جا گذاشته است. خدمات صحی دارای بخش‌های خدماتی زیر است : برنامه وقایوی ایدز (اچ آی وی) برنامه وقایوی ایدز خدمات صحی با تمرکز بر اصل مصوونیت اجتماعی، آموزش‌های پیشگیرانه ارایه می‌کند. مستفیدشوندگان این برنامه شامل کتگوری‌های مختلف جوانان ، استادان و مدیران مکاتب، مریضان مبتلا به ایدز، مردم شهرها، ولسوالی‌ها، قریه‌جات، خانواده‌ها و مردم کوی و برزن می‌باشند. این آموزش‌ها توسط آموزگاران و رضاکاران آموزش‌دیده ومسئولین پروژه وقایوی ایدز دررابطه به شناسايی٬ شیوه‌های انتقال، طرز مصاب‌شدن وعلائم وطرق سرایت مرض از طریق مقاربت جنسی، اهداء خون، سلمانی‌ها، وسایل زرق و پائین‌آمدن مقاومت جسمی دراثر مصرف موادمخدر صورت می‌گیرد. در این جلسات آموزشی با شعار وقایه و پیشگیری با تدویر سیمینارها و توزیع پوسترهای آگاهی‌دهی در مورد حفظ الصحه محیطی و حساس سازی به (اچ ای وی) ایدز تلاش صورت می‌گیرد. در زمان کمپاین های طعنه و تبعیض علیه ایدز با اشتراک رضاکاران ومقامات دولتی در سرتاسر کشور در حدود صدها تن از هموطنان نیازمند در بخش های یاد شده از خدمات مستفید گردیده اند. این برنامه در سال 2006 برای پنج سال طراحی شده بود. درسال 2010 با تمدید برنامه بحیث یک از بخش‌های MNCH شروع به کار کرد و تا اکنون ادامه دارد. هدف عمومی پروژه وقایوی ایدز جمعيت هلال احمر افغانی سهم گيری درتنقيص آلام ومصائب ناشی از ایدزاز طريق پاسخ دهی محلی، وقايه باساس مواظبت وتطبيق فعاليت های ضد طعنه وتبعيض میباشد. اهداف فوق از طریق موارد زیر حصول می‌شود: 1. اشتراک و سهم گیری در کاهش واقعات جدید ویروس میان مردم جوان از طریق تعلیم جوانان همسن و سال و انکشاف روش های زنده گی 2. بهبود کیفیت زندگی مردم مصاب به ايدز و فامیل‌های آن‌ها از طریق مراقبت، حمایت و فعالیت های ضد بدنامی (انگشت نمائی) و ضد تبعیض 3. کاهش سرایت ویروس ایدزازطريق انتقال خون توسط افزایش اهدا خون و آزمايش آن به طور رضاکارانه این پروژه در قدم نخست اساسا در قسمت کاهش دادن لکه بد نامی(انگشت نمائی) و تبعیض ناشی در سطح جامعه از طريق کمپاين های ضد بدنامی و ضد تبعيض توسط استادان ، والدين وشاگردان می‌کوشد. جمعیت ملی متوقع است؛ طراحی وتطبيق برنامه وقايوی ايدز ( بشمول روش های مصئون زندگی باساس آموزش هم سن وسالان در قشر جوان) وفعاليت های ضد تبعيض وانگشت نمائی را در مکاتب مورد هدف وجامعه اشاعه سازد. پروژه تداوی جراحی اطفال مصاب آفات ولادی قلبی (سوراخ قلب) جمعیت ملی از اخیر سال1388 هجری خورشیدی پروژه تداوی مريضان سوراخ ولادی قلبی در سراسر کشور را روی دست گرفته است. این پروژه بيشتر متمرکزبه تداوی جراحی آفات ولادی قلبی ازنوع آفات ساده سوراخ قلبی ومغلق وحتی آفات ضميموی ديکر مانند آفات دسامی مترافق با سوراخ ولادی مي‌باشد. گروه‌های مورد هدف اولی: کودکان مصاب افات ولادی قلبی ( سوراخ قلبی ) گروه‌های مورد هدف دومی: تمام مردم که مصاب سوراخ قلب باشند بدون در نظر داشت سن و جنس کتگوری های شامل پروگرام: 1 کودکان مصاب سوراخ قلب از نوع سوراخ بین حجاب بطن های قلب( VSD=Ventricular Septal Defect ) 2 اطفال مصاب سوراخ قلب از نوع سوراخ بین حجاب دهلیز های قلب ( ASD=Atrial Septal Defect ( 3 اطفال مصاب سوراخ قلب از نوع مختلط سوراخ بین حجاب های بطن و دهلیز (افات ولادی مغلق قلبی Complex CHD-ASD,VSD, TGA, PS Total Anamulos, Complete AV canal Defect ) 4 سوراخ ولادی قلب مترافق با تنگی دسام قلبی (تترا لوژی فلوت Tetra Logy Fallout) 5 افات دسامی مترافق با سوراخ قلبی (Pulmonic Valve stenosis =PS, Aortic Valve stenosis=AS ,Mitral Valve stenosis=MS, Tricuspid Valve stenosis =T.C.S 6 باز ماندن مجرای قلبی بعد از ولادت که به صورت نورمال باید بعد از ولادت بسته شود (Patent Ducts Arterious =PDA 7 آفات روماتیزمل قلبی مترافق با سوراخ قلبی و تهدید کننده حیات ( , Co arectation Aorta Aneurism Aorta +VSD, ASD ,TGA, PDA, PS, AS and Pulmonary Hypertension معاینات لازمی برای تثبیت مریضان مصاب سوراخ قلبی 1 معاینات تلویزیونی رنگه قلب (Doppler color echo cardioghraphy ( 2 Cardiac Catheterization 3 Angiography 4 Angioscaning ( مریضان بر اساس دریافت های معاینات ایکو شان شامل لست مریضان میگردد. جهت پاسخدهی به تداوی مریضان با مراکز صحی مجهزدر داخل و خارج از کشور تفاهم ها بین طرفین به امضا رسیده است: در داخل با شفاخانه انستیتوت فرانسه برای اطفال (FMIC/Kabul ) در خارج از کشور پاکستان (RMI/Pehswer Pakistan) در کشور هندوستان ( دهلی شفاخانه مکس –فورتیس) مریضان به اساس نوبت و استعجالیت شان جهت تداوی به مراکز شامل تفاهم نامه معرفی میشوند. این پروژه یه صورت کامل زریعه جمعیت ملی تمویل مالی میگردد جهت مزید معلومات به طرز العمل موجود در زمینه مراجعه نمایید. پروژه رضا کاران صحی به سطح جامعه یکی ازبخش‌های اساسی جمعیت هلال احمر افغانی می‌باشد که تربیه رضاکاران کمک‌های اولیه صحی را درسطح کشور به عهده دارد. رضاکاران کمک های اولیه صحی در سطح جامعه(CBHFA) نیروی قابل ملاحظه‌ی هستند که در راستای خدمات صحی به آسیب‌دیدگان حوادث و نجات جانشان خدمت می‌کنند. اشتراک در سایر امور خیریه چون معرفى نهضت بين‌المللى صليب سرخ و هلال احمر و نشان ها، آگاهى از خطرات مرض ایدز یا اچ آى وی و ساير امور بشردوستانه همکاری می‌کنند. برنامه کمک های اولیه صحی، برای بار اول در چوکات جمعیت هلال احمر افغانی در ماه جون سال 1997.م. مطابق ١٣٧٦ هجری خورشيدى آغاز گردید. برنامه در سال 1997 در ولایات ننگرهار، کابل وبعدآ در ولایات هرات، کندهار و مزارشریف اغاز به فعالیت نموده که اکنون در 34 ولایت کشور فعالیت داشته ودر تریبه رضاکاران کمک های اولیه مصروف اند. پروگرام کمک های اولیه درحدود 15000 قریه را در302 ولسوالی و34 ولایت کشورتحت پوشش قرار داده است در این پروگرام به تعداد 7 نفر سوپروایزر ( مدیران ساحوی ) ، 90 نفر آموزگار ( استاد کمکهای اولیه ) مصروف کار بوده و به تعداد 23000 تن رضا کاران کمک های اولیه را هم از ذکور و اناث اداره و کنترول می‌نمایند. اداره کمک های اولیه طبی به سطح جامعه توانسته است تا بودجه مورد نظر سالانه به نوع حسن به مصرف رسانیده و با گذشت زمان اهداف مورد نظر را بدست خواهد آورد این پروگرام از نظر مالی و تخنیکی ذریعه شرکای نهضت ( اداره صلیب سرخ بین المللی ، اداره فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تمویل میگردد. شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی جمعیت ملی دارای دو باب شفاخانه می‌باشد. 1 یک باب شفاخانه مجهز با وسایل مدرن طبى امروزی هفتاد بستر در کابل 2 یک باب شفاخانه اختصاصی معتادین مواد مخدر در ولایت پروان شفاخانه مرکزی جمعیات هلال احمر افغانی به سطح شفاخانه ناحیوی بوده و دارای بخش های معالجوی و وقایوی است در بخش معالجوی شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی در بخش های زیر فعالیت دارد: 1 سرویس داخله عمومی بخش مریضان سرا پا و خدمات داخل بستر 2 سرویس جراحی داخله عمومی بخش مریضان سرا پا و خدمات داخل بستر 3 سرویس ارتو پیدی بخش مریضان سرا پا و خدمات داخل بستر و خدمات فزیو تراپی 4 سرویس داخله اطفال بخش مریضان سرا پا و خدمات داخل بستر به شمول بخش معافیت و تداوی سالدانه 5 سرویس نسایی وولادی بخش مریضان سرا پا و خدمات داخل بستر به شمول اجراای ولادت های نورمال و خدمات حمایه طفل و مادر به شمول خدمات تنظیم خانواده 6 بخش دندان شامل تشخیص و تداوی بخش های تشخیصیه 1 لابراتوار 2 اکسری 3 التراسوند 4 گراف قلب بخش های خدماتی 5 بخش معافیت کتله وی 6 بخش فارمسی 7 خدمات عاجل طبی شفاخانه مرکزی دارای کارمندان مسلکی و خدماتی است که شامل متخصصین معالجین نرس ها تکنیشن و کارمندان اداری و خدماتی اعم از طبقه ذکور و اناث است که به طور 24 ساعته عرضه خدمات صحی مینمایند. تمام مصارفات شفاخانه از بودیجه ریاست خدمات صحی پرداخت میگردد و ادویه ان از جانب اداره محترم صلیب سرخ بین الملی مطابق به ضرورت و درخواست به صورت ربعوارتهیه میگردد کلینیک های ثابت جمعیت هلال احمر افغانی 45 باب کلینیک ثابت صحی دارای جواز ثبت از وزارت صحت عامه و مطابق استندرد وپالیسی واستراتیژی آن وزارت در 34 ولایت کشور از مربوطات ریاست خدمات صحی جمعیت هلال احمر می‌باشد. ریاست خدمات صحی برای عرضه بهترخدمات درکلینیک‌ها پیوسته در برنامه‌های خویش؛ کارگاه‌های آموزشی را جهت ارتقاء سطح دانش مسلکی برای دکتوران، نرس‌ها٬ قابله‌ها، رضاکاران کمک‌های اولیه صحی، کارمندان مرکزی و ساحوی گنجانده است. این کلینیک‌ها در قدمه مرکز صحی اساسی((Basic Health Center می‌باشد که فعالیت آن در مطابقت با بسته عرضه خدمات صحی اساسی Services) Basic Package of Health )وزارت صحت است. تمامی خدمات این بسته رایگان است و مردم بی‌بضاعت می توانند با مراجعه به این مراکز درمان شوند. بسته خدمات صحی اساسی از قرار زیر است: 1 MNCH) ) شامل ( مراقبت های قبل، در جریان و بعد از ولادت به شمول خدمات ولادت نورمال و تنظیم خانواده همراه با IMCI) 2 EPIخدمات معافیت کتله‌وی ) مرکز ثابت و ساحه دور دست) 3 تهیه ادویه اساسی؛ این کلینیک‌ها با تهیه و ارایه ادویه جات باکیفیت به مردم آسیب پذیر دردوردست‌ها مخصوصا قرا و قصبات کشور- حتا آن‌جا که به مراکز صحی دسترسی نیست- می‌کوشد به نیازهای صحی مردم جوابگو باشد. 4 خدمات پانسمان 5 خدمات تغذی عامه ( بررسی نشوو نمو اطفال) 6 تعلیمات صحی؛ برعلاوه خدمات صحی برای مریضان٬ مراجعین محترم از طريق کلینیک‌ها، دانستنی‌های صحی وبهداشتی را فراگیرند. 7 عرضه خدمات جهت کنترول امراض ساری 8 خدمات صحت محیطی ( تعلیمات صحی گروهی و انفرادی در باره آب و حفظ الصحه و بهداشت عمومی ) 9 خدمات تقویت صحت روانی اجتماعی توسط مشورت دهی به شمول خدمات رجعت دهی دستاوردهای عمده کلینیک‌ها: 1. تکمیل اعمار کلینیک های معیاری برای کلینیک های ملکیت جمعیت است. - 6 باب به کمک مالی فدراسیون بین المللی بلخ-لغمان-پنجشیر-نیمروز- پکتیا-کاپیسا) - از بودجه جمعیت ملی 2 باب تکمیل فراه- کابل( شکر دره) دو باب در جریان کار است کابل ( موسهی –مهدیه) - یک باب بلخ(چهار سنگ ) ذریعه پروگرام همبستگی ملی - یک باب هلمند به کمک ملل متحد 2. ترمیم کلینیک‌ها در زون‌های هفت‌گانه زون مرکز جنوب غرب (غزنی یک باب ( شمس العارفین) –لوگر پل علم یک باب – میدان وردک ( شیخ آباد) 1 باب زون غرب( بادغیس ) یک باب شرق دو باب ( جلال اباد مرکزی و دره نور) کندهار( کندهار مرکزی)یک باب 3. تهیه وسایل طبی و غیر طبی برای تمام کلینیک های جمعیت در زون های هفت گانه 4. ارتقای ظرفیت کارمندان مراکز صحی به سطح زون و و لایات 5. اجرای نظارت و بررسی از مراکز صحی ذریعه مسولین صحی دفتر مرکزی و مسولین صحی ساحوی در زون های ساحوی 6. تهیه و ارسال رهنمود های معیاری صحی برای مراکز صحی در زون های ساحوی هفت گانه 7. ا ستخدام کارمندان خصوصا" کارمندان زن این پروگرام از نظر مالی و تخنیکی توسط شرکای نهضت (صلیب سرخ بین المللی، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و خود جمعیت هلال احمر افغانی تمویل می گردد. صحت در واقعات عاجل که شامل اجزای زیر است: 1) کلینیک‌های سیار صحی ریاست خدمات صحی برعلاوه کلینیک‌های ثابت دارای 31 تیم سیار صحی نیزمی‌باشد تا در حالات عاجل در ساحات موردنیاز خدمات صحی را در حوادث طبیعی (سیلاب، زلزله، برف کوچ، خشکسالی) و غیرطبیعی (مهاجرین، بیجاشدگان داخلی که دراثرجنگ‌ها ومنازعات ذات‌البینی) عرضه کند. این تیم‌ها آماده هستند تا بر مبنای ضرورت به نقاط مختلف سوق داده شوند. اما عرصه کاری این تیم‌ها اکثرا درکمپ‌های بیجاشدگان داخلی، ساحات وقوع حوادث، مهاجرین عودت کننده ازمرزها، قرأوقصبات دورازمراکزصحی می‌باشد. کلینیک‌های سیار در پنج ولایت بزرگ کشورکابل، قندهار، ننگرهار، بلخ وهرات بطورآماده باش مستقر اند. این تیم‌ها بنا بر ضرورت برعلاوه عرضه خدمات صحی، در تطبیق واکسین برای مادران و اطفال، آگاهی در مورد انواع بیماری‌های انفلونزا، مراقبت‌های صحی وبهداشتی امداد می‌رسانند. روزانه ده‌ها مریض توسط این تیم‌های سیار درمان می‌شوند. ساحه فعایت واحد های سیار صحی در حالت عادی عرضه خدمات صحی برای مردمی که به خدمات صحی دسترسی ندارند. در مناطق دور دست در حالات عاجل مانند شیوع امراض ساری موسومی، وقوع حوادث طبیعی وغیر طبیعی مانند سرازیری سیلاب‌ها، زلزله، لغزش زمین، برف کوچ‌ها، انفجارات و غیره موارد در هماهنگی کامل با اداره حوادث و سایر نهادها کمپاین‌های 20 روزه صحی را راه‌اندازی می کنند. در کنار آن در روز های ملی واکسیناسیون، براه اندازی مشق و تمرین ساحوی جهت امادگی به پاسخدهی به حوادث غیر مترقبه. انتقال مصدومین به مراکز صحی ذریعه خدمات رجعت دهی، اجراای سروی های عاجل حسب ضرورت را انجام می دهند. با در نظر داشت موثریت و دسترسی و حفظ توازن و مساوات برای عرضه خدمات صحی معیاری و با کیفیت امکان توسعه واحد های سیار صحی به تمام ولایات تحت بررسی جدی قرار دارد. این پروژه از نظر مالی توسط اداره محترم فدراسیون بین المللی و نهضت صلیب سرخ و هلال احمر تمویل میگردد. پروژه مداخلات صحی به سطح جامعه این پروژه برای بلند بردن سطح اگاهی مردم جهت ترویج صحت و بهبود عادات صحی به سطح قرا و قصبات فعالیت دارد. هدف عمده ان تهیه مبرز های صحی و تهیه آب اشامیدنی صحی است تا میزان وقوعات امراض را که از سبب عادات نادرست زیست صحی و استفاده از منابع اب های الوده و غیر صحی بوجود میاید تقلیل بخشد. این پروژه شامل دو بخش عمده کاری است که شامل بخش نرم افزار (سافت ویر) و بخش سخت افزار (هارد ویر) این پروژه فعلا" در ولایت بلخ ،سرپل و سمنگان در زون شمال فعایت دارد و در زون شرق در ولایت ننگرهار ولسوالی مومند دره فعالیت دارد و امکان توسعه ان به زون مرکز شمال غرب در ولایت پروان قویا" موجود است. این پروژه از نظر مالی ذریعه اداره محترم فدراسیون بین المللی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر تمویل میگردد. دست آورد های عمده پروژه: بخش نرم افزار (سافت ویر) 1 انتخاب 74 شورای برای استفاده کننده گان آب در شش قریه ولسوالی خان آباد و خلم 2 براه اندازی بس لاین سروی در در شش قریه ولسوالی خان آباد و خلم 3 انتخاب 120 رضا کار در در شش قریه ولسوالی خان آباد و خلم و براه اندازی دوره آموزشی ترویج حفظ الصحه و ارتقای صحت برای 180 تن رضا کاران اناث در 9 ولسوالی 4 براه اندازی دوره آموزشی برای 100 تن رضا کاران صحی به سطح جامعه ذکور (CBHFAولسوالی خان آباد و خلم 5 براه اندازی دوره آموزشی برای 80 تن رضا کاران صحی به سطح جامعه اناث (CBHFAولسوالی خان آباد و خلم 6 براه اندازی دوره آموزشی ترویج حفظ الصحه وارتقای صحت برای 12 تن رضا کاران ذکور در ولسوالی بشیرلی ولسوالی شورتیپه 7 براه اندازی یک دور آکمپاین ترویج حفظ الصحه و ارتقای صحت ولسوالی خلم 8 براه اندازی دو دوره آموزشی مراقبت صحت باروری برای رضا کاران اناث در ولسوالی خلم ولسوالی دهدادی 9 براه اندازی دو دوره آموزشی مراقبت صحت باروری برای 9 رضا کاران اناث در ولسوالی دهدادی 10 براه اندازی دو دوره آموزشی مراقبت صحت باروری برای رضا کاران ذکور در ولسوالی دهدادی 11 براه اندازی دو دوره آموزشی مراقبت صحت باروری برای رضا کاران اناث در ولسوالی حسن خیل ولایت بلخ بخش سخت افزار (هاردویر ( 1 اعمار 74 باب مبرز های صحی در 3 ولسوالی 2 تنظیم هفت حلقه چاه موجود درقریه ده وارده مربوط ولسوالی خلم 3 تهیه به تعداد 72 تانکر جهت شستشوی دست برای 72 باب مبرز های صحی در قریه های ده حسن و ده واردا مربوط ولسوالی خلم 4 حفر 4 حلقه چاه نیمه عمیق در ولسوالی های دهدادی و خلم 5 مطابق به پلان عملیاتی طرح شده از سال 2010 تا کنون 120 تن از رضا کاران اناث در شش قریه (اریغ باتور ،جوی وکیل ،ده حسن،ده واردا،ده حسن ،قرلق و حسن خیل سه ولسوالی انتخاب شده است. پروژه ها و پروگرام های صحی اکثرا” توسط شرکای نهضت به صورت مکمل و یا قسمی تمویل و حمایت مالی گردیده ولی سهم خود جمیعت نیزدر این راستا قابل قدر و یاد اوری است.در قسمت تطبیق و نظارت از نحوه فعایت های و رد ضمن حمایت و مشارکت در پروگرام های صحی نقش وزارت صحت سازمان های ملی و بین المللی که در راستای عرضه خدمات صحخی فعالیت دارند قابل تمجید و یاد اوری است. تمام پروگرام های مربوط به ریاست خدمات صحی به صورت مکمل و در هماهنگی کامل با شرکای نهضت و بخش های مربوطه پروگرامی جمعیت طرح ریزی و تطبیق میگردد. فعالیت های ان بر اساس پلان های جامع سالیانه طرح ریزی و تطبیق می‌گردد. 6 قابل ذکر است که رضاکاران کمک های اولیه صحی درقسمت انکشاف امنیت صحی جوامع مورد هدف رول اساسی دارند. که در حالات عاجل در ارزیابی های سریع، پاسخدهی به حالات عاجل و مغلق دوشا دوش جمعیت ملی و جوامع مربوطه کار می نمایند. آنها سالانه صدها جسد را از میدان های جنگ به فامیل های شان انتقال می دهند، هزاران نفر از خدمات کمک های اولیه شان مستفید شده و در مورد وقایه از امراض ساری میلیون ها انسان از عرضه خدمات وقایوی شان که تبلیغات صحی و آگاهی دادن در مقابل خطرات ماین و موارد منفجر ناشده می باشد مستفید می شوند. رول ایشان در کمپاین های ملی و اکسیناسیون بارز است. برنامه تداوی بیماران سوختگی شدید و استخوان‌شکن در سال 1368 ه.ش. /1989 م. به اساس موافقتنامه جمعیت هلال احمر افغانی و دهكده صلح آلمان قرار بر این شد تا در یک برنامه درازمدت بیماران دارای سوختگی شدید و استخوان شکن برای درمان به کشور آلمان اعزام شوند. تمام مصارف داخل افغانستان بر عهده جمعیت ملی افغانستان و مصارف خارج از کشور بر عهده دهکده صلح آلمان می‌باشد. داکتران دهکده صلح در سال دو بار(ماه‌های اسد و دلو) به افغانستان به معاینه مریضان می‌پردازند. مریضانی که تداوی آن‌ها امکان‌پذیر است در یک گروه اعزامی بسیج می‌شوند. این گروه به همراه داکتران جهت تداوی اعزام می‌شوند. در دلو ۱۳۹۲ در 68 مین دوره به تعداد ۶۱ مریض به جرمنی اعزام شدند. در هر دوره تعداد گروه‌های مریضان متفاوت است و تا حالا هزاران بیمار اعزام شده اند. پرداخت تمام مصارف در جريان تداوي، ايشان را تحت معالجه در كشور آلمان قرار ميدهد.که در اين مدت سال دوبارگروپهای بيشتر از 60 تا 70 نفری از 34 ولايت افغانستان كه شامل هزاران مريض ميگردد بكشور آلمان غرض معالجه و تداوي اعزام گرديده كه بعد از صحت يابي بكشور مراجعت نموده اند.نماينده دهكده صلح آلمان سال دوبار به افغانستان سفر نموده بعد از معاينه و تشخيص مريضان با شرايط پذيريش شفاخانه مربوطه، با اخذ پاسپورت و ويزای دولت آلمان برای اعزام شان غرض معالجه اقدام مي نمايد.جمعيت هلال احمرافغانی برمبنای اصول بشر دوستی سعی می ورزد تا در اين پروسه با عرضه خدمات صحی، آلام بيماران بی بضاعت را تقليل بخشد.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 14980
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 17
» مجموع بازدیدکنندگان : 61659

رفتن به بالای صفحه