ریاست مالی

ازآنجائيکه روند دانش مالی وحسابداری همپا بارشدتکنالوژی درحال گسترش است .جمعيت هلال احمرافغانی ناگزیراست باتغيرات وتهيه رهنمودهای جدیدسيستم محاسبه ومالی مسایل مالی ومحاسباتی رابه شکل شفاف ، موثرومثمرمدیریت ،کنترول ونظارت کند. دستورالعمل مالی وحسابداری، برمبنای ارتباطات مالی جمعيت هلال احمرافغانی ، شرکای کاری وسکتورهای دولتی تهيه و آماده شده تا جمعيت ملی توانمندی آنرابدست آورد که بطورشفاف ونتيجه گرا، مدیریت مالی رابهبودبخشیده ودرتمام جهات بتواند، سيستم کنترول ونظارت را داشته باشد. گراف تشگيلاتی ریاست مالی نظربه نياز درهرسال مالی ازطریق منابع بشری ترتيب وبه منظوری بوردرهبری رسانيده ميشود. ریاست مالی توسط رئيس مالی و مدیران این ریاست که ذیلاً شرح یافته است اداره ميگردد. 1- بودجه و راپوردهی: مسئوليت های این بخش قرار ذیل است:
 • ترتيب نمودن بودجه به پروگرامها، نماینده گيها و ریاست های جمعيت.
 • میزان و توحيد حسابات و راپورهای نمایندگيها، راپورهای که از نماینده گيها مواصلت می ورزد رصورتيکه مربوط به پروژه ها باشد توسط بخش دونرها و درصورتيکه مربوط به ساختار باشد توسط مسئول مصارفات و عوایدچک و ارزیابی گردیده و جهت توحيد به آمر بخش تسليم داده ميشود
 • تهيه گزارش برای مقامات جمعيت
2- بخش مصارفات : مسئوليت این بخش قرارذیل است:
 • ترتيب و مدیریت معاشات
 • ترتيب حواله های نقدی وکنترول ازمصارفات
 • اجرای حواله های پيش پرداخت وتصفيه حساب انها
 • انتقال پول پرداخت های تدارکاتی ، ساختمانی ، خدماتی وغيره ...
 • پرداخت دیون و پول تضمين کارکنان، تضمين شرکتها، ماليات وضع شده وغيره...
 • وجوه سردستی Petty cash
3- بخش کمک های خارجی و راپوردهی مسئولیت این بخش قرار ذیل است:
 • معامله نمودن وجوه دریافت شده از فدریشن، صليب سرخ، جمعيت های همکار و دیگر مؤسسات کمک کننده بين المللی ومدیریت بانکهای مربوطه.
 • محاسبه دقيق و قابل فهم از پروژه های که توسط فدریشن، صليب سرخ و دیگر مؤسسات بين المللی حمایت ميشود
 • تهيه بموقع راپور های مالی پروگرامها و ارائه آن به تمویل کننده گان.
 • ارائه کمکهای تخنيکی برای مسئولين پروگرامها و محاسبين بخش.
 • کنترول از پروسه مالی و محاسبه و هچنان کنترول جهت مصرف کمک به هدفیکه به همان هدف دریافت شده.
4- بخش عواید و کمکهای داخلی: مسئوليت های این بخش قرار ذیل است:
 • معامله نمودن وجوه و کمکهای دریافت شده از دولت و دیگر کمک کننده های ملی.
 • محاسبه واضح و دقيق از کمکهای دولت و چگونگی استفاده آن.
 • تهيه نمودن به موقع راپور های مالی و در صورت نياز ارائه نمودن آن به دولت و دیگر کمک کننده گان.
 • پيگری کمکهای تعهد شده از جانب دولت برای رسید به موقع آن به حساب جمعيت ملی.
 • نظارت از عواید که در سطح نماینده گيها جمع آوری شده و همچنان انتقال آن به حساب مربوطه مرکز.
 • کمک و راهنمایی های تخنيکی به مسئولين عواید نماینده گيها.
 • کنترول از پروسه مالی و محاسبه و هچنان کنترول جهت مصرف کمک به هدفیکه به همان هدف دریافت شده.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 14844
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 20
» مجموع بازدیدکنندگان : 61523

رفتن به بالای صفحه