ریاست حقوقی

ریاست امور حقوقی و دیپلوماسی بشری در سال (1391) در ساختار جمعیت هلال احمرافغانی در عرصه اجرای امور حقوقی و دیپلوماسی بشری یا چگونگی دسترسی و مصئونیت مسوولین جمعیت ملی ایجاد و فعالیت مینماید. ریاست امور حقوقی و دیپلوماسی بشری در امور حقوقی مسایل تهیه و تنظیم اصولی اساسنامه ،طرزالعملها، پالیسی ها، قراردادها و رسیده گی در حل منازعات اداری و استخدامی کارکنان مربوطه و نظایر آنراعهده دار میباشد. هدف و عمل کرد این ریاست، قانونمند شدن جمعیت ملی منحیث یک سازمان خیریه، مستقل و بیطرف ، در اموربشری بوده وهمچنان ارزیابی تمام اسناد جمعیت ملی از لحاظ حقوقی و تحکیم حاکمیت قانون به منظور مؤثریت و تامین شفافیت در برنامه های کاری جمعیت ملی و سازگار با معیار های پذیرفته شده نهضت بین المللی میباشد. این ریاست فعالیت های ذیل را انجام داده است: • حضورواشتراک در ورکشاپ آگاهی دهی ضمیمه چگونگی تطبیق پلان عملیاتی سفارشات در وزارت عدلیه. • بررسی و بازنگری طرزالعمل ریاست های مربوطه جمعیت ملی وهمکاری در طرح رهنمود ها وپالیسی ها. • اشتراک در جلسات تقنینی ارگان های عدلی و امور قانونگذاری. • بزرگداشت از هفته قانون اساسی جمعیت ملی. • ابراز نظر در رابطه به پالیسی ملی برای اشخاص دارای معلولیت. • ارسال مسوده و طی مراحل قانون جمعیت ملی بریاست محترم انستیتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه جهت تصویب به مراجع ذیصلاح. • اشتراک در جلسات قانونگذاری وزارت عدلیه و کمیته قانونگذاری کابینه دولت. • شریک ساختن نظریات بخش حقوقی صلیب سرخ بین المللی در امور قانون جمعیت ملی. • عضویت فعال در کمیته تدارکات جمعیت ملی. • عضویت فعال در کمیته پلانگذاری و استراتیژی جمعیت ملی. • اشتراک در عضویت جلسه پروتوکول سیدا، صلیب سرخ کانادا در کشور هندوستان.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 14829
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 20
» مجموع بازدیدکنندگان : 61508

رفتن به بالای صفحه