سيستم عضویت

پروسه ی سیستم عضویت جمعیت ملی برویت اساسنامۀ ی جمعیت قدامت تاریخی داشته وبنا برمعاذیری مدت زمانی ازفعالیت بازماند، بخاطرکه دراحیای مجدد این پروسه نیازمبرم بود در اواسط سال 1999م مطابق ١٣٧٨ هـ.ش. به همکاری بخش انکشافی فدراسیون بين المللى جمعیت های ملی با ترتیب پلان عملى فعالیتهای مقدماتی رادربعضی ازولایات کشور آغازنمود که نتایج مثبت داشت و در سال 1385 در ساختار تشکیلاتی جمعیت ملی برای تحقق پروسه در تمام ولایات کشوردرنماینده گیهای سره میاشت رسماَ گنجانیده شد ازآغازاین برنامه تا اکنون تعداد (11734) نفردر34 ولایت کشوربصفت عضوجذب گردیده اند. اعضای مشمول برنامه ماهانه طبق اصول سنجیده شده مبلغ (10) افغانی را بعنوان حق العضویت ومبلغ (20) افغانی را بعنوان حق الشمول برای یکمرتبه به خزانه دارگروپ خویش میپردازند . هرگروپ متشکل از20 – 30نفربوده که رئیس وخزانه دارخودرا ازمیان شان طورانتخابی تعین مینمایند . مجموع مبالغ جمع آوری شده درسطح گروپها با مشوره مسئولین نماینده گیهای سره میاشت ، برای متضررین حادثات ، بیجا شده گان داخلی ومهاجرین عودت کننده به مصرف می رسد . گروپها ی عضومیتوانند پول جمع آوری شده را به شماره بانکی سره میاشت تاموقع ضرورت به یکی ازبانکها ی شخصی بگذارند .هدف سیستم عضویت دوچیزاست 1- تقلیل بخشیدن آلام قربانیان حوادث که خود همکارخوبی برای جمعیت ملی میباشد 2- تعین رئیس جمعیت ملی بطورانتخابی . هرعضوبرعلاوه حق رأی دادن درانتخابات تعین رئیس هلال احمر، حق دارد که خودرا بصفت رئیس وخزانه دارگروپ ویا رئیس هلال احمر طبق اصول نهضت وشرایط لازم کاندید نماید . دراصل بنابراساسنامه ی جمعیت، تعین رئیس عمومی ازطرف مجلس نمایندگان کشورمغایراساسنامه ی جمعیت ملی میباشد . چنانچه سره میاشت طبق اصول خود درفعالیتهای خویش استقلالیت دارد رئیس آن ازطریق اعضای جمعیت هلال احمرانتخاب میشود . ازاین سبب پروسه ی سیستم عضویت برای جمعیت ملی نهایت با اهمیت تلقی میشود . پروسه جلب و جذب اعضا باکارتهای مخصوص ومزین بانشان هلال احمر، در قراء و قصبات، مکاتب، دفاترو نواحی شهرهاصورت گرفته، درکتاب عمومی ثبت وراجسترمیشوند . از تشکل چندین گروپ در یک ناحیه یا ولسوالی مجمع محل بوجود مى آيد که از مجامع محلى در یک ولایت مجمع ولایتی شکل مى گيرد و از تشکل مجامع ولایتی در 34 ولایت یک نفرطورانتخابی بعنوان نماینده ولایتی بسطح دفترمرکز جمعیت ملی معرفی شده که مجمع عمومی دردفترمرکزی جمعیت برای تعین رئیس عمومی بمدت چهارسال بوجود میآید. مجمع عمومی، انتخاب رئیس عمومی جمعیت را درفضای عاری ازتعصبات قومی ،سیاسی ومذهبی درمطابقت با اصول بیطرفی ،عدم جانبداری واستقلالیت دایرمینماید که در نتیجه تدویرمجمع عمومی، احساس مالکیت را در جمعیت ملی بمعنای واقعی احیانموده ، اصول اساسی هفت گانه نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمررعایت و عملاً اداره از رهبری تفکیک و منتج به ایجاد یک جمعیت ملی انتخابی موفق، قانونی و معیاری میگردد.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 820
» بازدیدکنندگان دیروز : 11
» بازدیدکنندگان آنلاین : 2
» مجموع بازدیدکنندگان : 22302

رفتن به بالای صفحه