په سوي او د هډوکي په ماتوالي اخته ۴۴ ماشومان تر درملنه وروست لیدل

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 118
» د پرون ورځې کتونکي : 1
» پر کرښه کتونکي : 13
» ټول کتونکي : 2521

د پاڼې سرته تلل