په سوي او د هډوکي په ماتوالي اخته ۴۴ ماشومان تر درملنه وروست لیدل

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 179
» د پرون ورځې کتونکي : 1
» پر کرښه کتونکي : 11
» ټول کتونکي : 2582

د پاڼې سرته تلل