اداره انکشاف موسسوی

اداره انکشاف موسسوی جمعیت هلال احمر افغانی به مثابه ناظم و همآهنگ کننده امور انکشافی جمعیت ملی مسوولیت طرح و ترتیب پلان، مقرره ها، پالیسی های جمعیت ملی در همآهنگی با شعبات ذیربط جمعیت ملی را به عهده دارد. علاوه بر آن این بخش در جهت تقویت مدیریت امور هلال احمر، انکشاف کارمندان نمایند گی ها ودفتر مرکز نیز سعی می ورزد. ریاست انکشاف موسسوی وپلانگذاری در چند ین را ستا کار می کند. عمدتا این ریاســــت باریاست جوانان و رضا کاران، ریا ست مالی و منابع بشری، آمریت املاک وتعــمیرات و ریاسـت لوژستیک جمعیت ملی همکاری دارد. در پهلوی آن با کمیته بین‌المللی صلب سر خ و فدرا سیون بین الــمللی کار می کند. همکاری با مرکبه های نهضت شامل تدویر و سازماندهی کارگاه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان هلال احمر است. همچنان زیر هدایت رهبری جمعیت افغانی جهت انکشاف ادارات جمعیت ملی با نمایندگی ها و دفاتر ساحوی جمعیت هلال احمر افغانی کار می‌نماید. ریاست انکشا ف موســــسوی در راستای تجهـیز و توسعه نمایند گی ها و دفاتر سا حوی با وسا یل تکنا لوژی فعالیت می نماید. ریا ست انکشاف موسسوی دارای دو آمریت قرار زیر می‌باشد: ۱-آمریت انکشاف نمایندگی‌ها و سسیتم های حمایتی که دارای بخش ها ی مدیریت عمومی انکشاف نمایند گی ها، مدیریت عمومی انکشاف سسیتم های حمایتی ، مدیریت عمومی انکشاف بنیه حقوقی و رهبری . 2- آمریت پلان گزاری، نظارت، ارزیابی وگزارش دهی کارمندان مسلکی این بخش موظف هستند که در راستای تقویـــــت پلان گزاری، انکشاف پلانگذاری، اشکال گزارشدهی و مدیریت احصایه مساعی به خرج دهند. دراین بخش پلان گزاری بخصوص پلان عملیاتی سالانه از مـرکز و ولایات راتر تیب و به مراجع ذیربط ار سال می دارند. در روند پلان گزاری، ادارات و شعبات جمعیت را در پلان گذاری و نوع تر تیب ان همکاری می کند. علاوه بر این که نظارت از تطبق پلان را عهده دارند، آ ماد گی برای پلان گزاری بعدی را نیز می گیرند تا پلان سال بعدی را بوقت و زمانش اماده کنند.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 14792
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 21
» مجموع بازدیدکنندگان : 61471

رفتن به بالای صفحه