جمعیت هلال احمرافغانی و رضاکاری

جمعیت هلال احمرافغانی در سال ۱۹۳۴ تأسیس و در سال ۱۹۵۴ ازجانب کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ بحیث بخشی از نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر برسمیت شناخته شد.بتاریخ ۱۱ نومبر ۱۹۵۵ جمعیت هلال احمرافغانی منحیث ۸۳ مین عضو فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر پذیرفته شد. جمعیت هلال احمرافغانی یگانه نهاد ملی بشردوست درافغانستان میباشد که بطور بیطرفانه ومستقل بمنظورعرضه خدمات به مردم نیازمند درزمان حادثه طبیعی، حادثه زاده بشر ودراوقات نورمال عمل مینماید. جمعیت هلال احمرافغانی بمنظوراینکه بتواند در سراسر کشور فعالیت نماید از آغاز کارش قویا روی خدمات داوطلبانه ورضاکاری تمرکز نموده است. جهت تمرکز و تقویه حمایت از رضاکاران ، جمعیت هلال احمرافغانی در سال ۱۹۸۷ «ریاست جوانان و رضاکاران» را ایجاد نمود که بعد هااز نزدیک با « ریاست انکشاف موسسوی » که درسال ۱۹۹۹تاسیس گردید تشریک مساعی دارد. پروگرام سی بی اف ا در سال ۱۹۹۷ توجه اش رادر رابطه به آموزش رضاکاران درسطح ولسوالیها و قریه های 34 ولایت کشور معطوف نمودکه این کارنه تنها باپیروی از چندین پروگرام جمعیت هلال احمرافغانی بربنیاد جامعه منتج به تقویه جذب رضاکاران گردید بلکه با اعمال همچو اقدامات رضاکاران درساختار جمعیت ملی بطور بهتر مدغم گردیده است. امروز رضاکاران منحیث ستون فقرات جمعیت ملی شناخته شده و تخمین می گردد که جمعیت ملی فعلا در سرتاسر کشور ۲۹۱۵۴ رضا کار دارد که ازطریق این شبکه، جمعیت میتواند به مردم مناطق دورافتاده دسترسی پیدا نموده کمک هارا برای شان تهیه، تنظیم وعرضه نماید. رضاکاران جمعیت هلال احمرافغانی و تعهدات عالی آن جهت خدمت به جمعیت ملی تنها منبع اجتماعي و بشری مهم برای جمعیت ملی نمیباشند بلکه رضاکاران منحیث یک نیروی کاری آزموده اکثرا از جمعیت درزمان پاسخدهی به حوادث، شیوع امراض وفعالیت های که منتج به کاهش آلام گردد از جمعیت هلال احمرافغانی نمایندگی مینمایند. رضاکاران توسط مردم محلات شان مورد احترام قرار دارند که روی این ملحوظ ازطریق آنها رابطه بین مردم آسیب پذیر، جمعیت هلال احمرافغانی ومرکبه های نهضت نیز قرار میباشد.اساساً جمعیت هلال احمرافغانی پنج نوع رضاکار دارد که بشکل گروپی درچوکات ریاست جوانان و رضکاران تنظیم اند وامور مربوط به آنهادر رابطه به استحصال وظیفه ازطریق پروگرام های مربوط هم آهنگ و تنظیم میگردد.

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 6308
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 18
» مجموع بازدیدکنندگان : 52987

رفتن به بالای صفحه