ګالري

د ننګرهار زون رضا کاران اړو وګړو ته د وینې ورکولو پر مهال

د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رضا کارانو له لوري د ننګرهار ښار لیدل
د ننګرهار نمایندګۍ له لوري د ښار پاکول لیدل
د نوریستان میرمنې د افغاني سرې میاشتې ټولې په ټاکنو کې فعاله لیدل
د ننګرهار زون رضا کاران اړو وګړو ته د وینې ورکولو پر مهال لیدل
د لغمان ولایت نمایندګۍ د ځوانانو کلوپ لیدل
د کنړ رضاکارانو ته د نړیوال غورځنګ او افغاني سرې میاشتې ټولن لیدل
د طبیعي او غیر طبیعي پیښو ځپلو ته د افغاني سرې میاشتې ټولنې لیدل
د ختیځو ولایتونو په کلیو کې د واکسینو پر مهال لیدل
د افغاني سرې میاشتې ټولنې کارکوونکي د پيښځپلو مرستې ته ورځي لیدل
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د کار کوونکو له لوري اړمنو ته د قط لیدل
په ننګرهار ولایت کې ناروغانو ته د درملو د ویش پر مهال لیدل
په ننګرهار ولایت کې رضا کاران د پانسمان پر مهال لیدل
په لغمان ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ډاکټرانون د امی لیدل
په کنړ ولایت کې د رضا کارانو روزنه لیدل
په کنړ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ښوونکي رضا کارانو لیدل
په ختیځو ولایتونو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د کوه لیدل
په ختیځو ولایتونو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رضا کاران د و لیدل
په ختیځو ولایتونو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رضا کاران د و لیدل
په ختیځو ولایتونو کې د ښځینه رضا کارانو ونډه لیدل
په کنړ ولایت کې د پيسو په بدل کې د کار پروژې په اړه معلومات لیدل
د لودیځ زون میلمستون جوړ او ګتې اخیستنې ته وړاندې شو لیدل
د هرات له یوه قومي مشر سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خبریا لیدل
له سیلاب ځپلو سره د مرستو په موخه د افغاني سرې میاشتې ټولنې لیدل
د لودیځ زون روغتیایي کارکوونکو تر څیړنه وروسته بادغیس ولایت لیدل
د ظرفیت لوړولو د سیمینار پر مهال لیدل
د باد غیس ولایت سیلاب ځپلو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو وی لیدل
د باد غیس ولایت سیلاب ځپلو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو وی لیدل
د باد غیس ولایت سیلاب ځپلو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو وی لیدل
د باد غیس ولایت سیلاب ځپلو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو وی لیدل
د باد غیس ولایت بې وزلو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو ویش لیدل

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 6231
» د پرون ورځې کتونکي : 1
» پر کرښه کتونکي : 7
» ټول کتونکي : 52910

د پاڼې سرته تلل