جريده

د ۲۰۱۹ کال د جولای میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د ۲۰۱۹ کال د جون میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د ۲۰۱۹ کال د مي میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د ۲۰۱۹ کال د اپریل میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د ۲۰۱۹ کال د مارچ میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د ۲۰۱۹ کال د فبروری میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د ۲۰۱۹ کال د جنوري میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د نومبر میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د اکتوبر میاشتې خبرپانه لیدلدانلود
258 مه جریده لیدلدانلود
د مې میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
د اپریل میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
257 مه جریده لیدلدانلود
256 مه جریده لیدلدانلود
255 مه جریده لیدلدانلود
د فبرورۍ میاشتې خبرپاڼه لیدلدانلود
خبر پانه لیدلدانلود
237 مه جریده لیدلدانلود
236 مه جریده لیدلدانلود
235 مه جریده لیدلدانلود
234 مه جریده لیدلدانلود

دکتونکو شمېر

» د نن ورځې کتونکي : 3
» د پرون ورځې کتونکي : 1
» پر کرښه کتونکي : 1
» ټول کتونکي : 5921

د پاڼې سرته تلل