ریاست روابط بین المللی ونشرات

جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد خیریه ملی است که درهشت دهه بمنظور کمک و همکاری با قربانیان جنگ، آسیب دیدگان حادثات طبیعی ودرصورت لزوم کمک به سایرنیازمندان ایجاد گردیده است. هدف اساسی این کانون خیروعاطفه، جلوگیری وکاهش رنج والام بشری ناشی از وقوع حوادث، حمایت حیات، حفاظت صحت ، رفاه اجتماعی و تامین احترام به مقام انسان از اهداف کلی آن شمرده میشود. جمعیت هلال احمرافغانی تلاش میورزد تا خدمات رضاکارانه را درسراسر کشور به منظور تحقق اهداف فوق توسعه دهد ودراین راستا مشوق عامه مردم باشد. جمعیت هلال احمر افغانی طبق اصول وکنوانسیون های ژنیو واساسنامه نهضت، با آسیب دیدگان حادثات طبیعی کمک های لازم را انجام میدهد. بخاطر تحقق این اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر افغانی به بخش های مختلف ساختاری و پروگرامی بخصوص به بخش نشرات، روابط و بسیج منابع ضروت احساس نمود تا بتواند از طریق فعالیت های نشرات چاپی و صوتی ارتباطات داخلی و خارجی خویش را مستحکم و گسترده ساخته تا به اهداف خویش نایل آید. ریاست روابط بین المللی و نشرات درساختار تشکیلاتی خویش دارای سه آمریت ذیل است: آمریت نشرات، آمریت بسیج منابع و آمریت روابط بین المللی. االف – آمریت روابط : آمریت روابط بین المللی یکی از بخش های مهم درچوکات ریاست روابط بین المللی ونشرات میباشد. اهداف استراتیژیک وراهبردی این اداره را تامین وتحکیم ارتباطات جمعیت هلال احمرافغانی با داخل وخارج از کشور، تلاش درجلب وجذب کمک ها ومساعدت ها به منظور حمایت ازقشر آسیب دیده جامعه ورسیدگی به مصدومین حوادث طبیعی وغیرطبیعی ، تقویه بنیه مالی جمعیت واز سوی هم توسعه همکاری های بشردوستانه را شامل میگردد. این آمریت بخش های مختلف را درساختار تشکیلاتی خویش دارد، که هرکدام وظایف مشخص وجداگانه را به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکرکه درروشنای اهداف راهبردی ، استراتیژیک جمعیت هلال احمرافغانی تنطیم گردیده است به پیش میبرند. • مدیریت ارتباط با موسسات • مدیریت ترجمه واسناد • مدیریت اجراییه • مدیریت پروزه نویسی • مدیریت قراردادها وتفاهم نامه ها • مدیریت تشریفات وتنظیم سفرها آمریت روابط بین المللی دربخش مدیریت ارتباط با موسسات به منظور جلب وجذب کمک ها از فدراسیون بین المللی و کمیته صلیب سرخ جهانی وسایر دونرها وهمچنان دربخش مدیریت قراردادها، طرح تفاهمنامه ها وعقد قرار دادها ایفای وظیفه مینماید چرا که جمعیت هلال احمر افغانی ازاینکه یک ارگان مستقل است شامل واحد بودجوی دولت نیست، از جانب دیگر ازاینکه یک موسسه خیریه غیرانتفاعی رضاکاراست برای کسب منفعت فعالیت نمیکند بلکه خدمات رایگان را برای مستحقین عرضه میدارد این خدمات مخارج هنگفتی را ایجاب میکند که از طریق منابع عایداتی خود هلال احمر ( ملکیتها – جمع آوری اعانه درایام هفته مخصوص، تکتهای لاتری ) و اعانه صدقات فوق العاده هموطنان سخاوتمند، عواید گمرکی اموال تجاران وکمکهای مرکبه های نهضت تامین می گردد که آمریت روابط بین المللی تامین کننده منافع متقابل میان این سازمان ها میباشد وهمچنان آمریت روابط بین المللی دربخش مدیریت تشریفات سهولت در تنظیم سفرهای رسمی کارمندان ورضاکاران جمعیت ملی و پذیرای از مهمانان خارجی وداخلی، دربخش مدیریت ترجمه اسناد تسهیل درپروسه ترجمانی اسناد رسمی از دری به انگلیسی، دربخش پروزه نویسی وانجام فعالیت های اداری را با درنظرداشت هفت اصول بشردوستی – عدم جانبداری – بی طرفی – مستقل بودن – خدمات رضاکارانه – وحدت و جهانشمولیت است انجام میدهد. شرکای اصلی جمعیت ملی فدراسیون بین الملل و کمیته صلیب سرخ جهانی وسایر دونرها میباشد. ب - آمریت نشرات: آمریت نشرات زبان گویای جمعیت میباشد - نشرات برای تبلیغ وترویج اصول اساسی هفت گانه – میثاق های زنیو ومعرفی اهداف والای نهضت بین المللی وجمعیت ملی ونشروپخش فعالیت های بشردوستانه جمعیت ملی فعالیت مینماید که این فعالیت ها را از طریق مجله ربعوار – جریده پانزده روزه – نشانها وبروشور واوراق دیگر نشراتی را دربر می گیرد انجام میدهد. درضمن انعکاس فعالیت های جمعیت ملی از طریق رسانه های صوتی وتصویری آزاد که با جمعیت ملی خدمات ارزنده را انجام میدهند- صورت میگیرد. اطلاعات ونشرات درجمعیت ملی برای تدویر سیمینارها – ورکشاپ ها آموزشی – چاپ جنتری همه ساله وجلسات ملی وبین المللی (هفته مخصوص- روز جهانی نهضت) واشتراک درمحافل وتبلیغ اهداف نهضت وجمعیت ملی که خواهان صلح – دوستی – رفع خشونت وتبعیض است – سهم بارز دارد وتمام نوشته ها – مقالات درچوکات اصول اساسی ونشراتی که باعث آزار واذیت رسانه ای – شبکه ای شخصی یا قومی نگردد درنظر گرفته میشود. ج - آمریت بسیج منابع: آمریت بسیج منابع وعواید که شامل مدیریت های عمومی جمع آوری اعانه – لاتری ایثار وتحلیل وارزیابی منابع طی چندین سال به مقصد طرح وتطبیق پالیسی وانکشاف ستراتیزی بسیج منابع – ارتقا عواید – استفاده درست از منابع عایداتی موجود واحتمال – دریافت منابع جدید عایداتی جهت ارتقا منابع مالی جمعیت ملی واستفاده درست از روشهای مناسب مدیریتی منابع فعالیت مینماید . آمریت بسیج منابع طی چند سال اخیر موفق گردیده است تا پالیسی وستراتیزی بسیج منابع را با کسب عضویت شبکه آسیا وقیانوسیه انکشاف ودرتقویه بنیه مالی جمعیت افغانی سره میاشت از کانال های ( هفته مخصوص – جلب مساعدت های موسسات داخلی وخارجی – نهاد ها وادارات دولتی – استفاده از فروش تکت های لاتری ایثار – استفاده از صندوق های جمع آوری اعانه – فروش تکت های اعانه هفته مخصوص واعانه یکروز معاش کارکنان دولتی – جمع آوری اعانه از زایرین حج بیت الله – راه اندازی کمپاین های تبلیغاتی ونشر وبخش پروگرام های تبلیغاتی ونشراتی) جهت انجام خدمات بشری به نیازمندان حوادث طبیعی وغیرطبیعی استفاده موثر نماید. دریافت ده ها میلیون افغانی اعانه از کانال های مختلف به منظور تقویه بنیه مالی جمعیت واستفاده از ان درپروزه های عام المنفعه وسایر فعالیت های بشری درسال های قبل از فعالیت های این آمریت بوده که راپورهای مفصل آن عندالموقع به مراجع مربوط ارایه شده است .

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 14805
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 20
» مجموع بازدیدکنندگان : 61484

رفتن به بالای صفحه