جوانان

اداره جوانان ورضاکاران هلال احمر افغانی بمنظور تقویه پروگرام جوانان رضاکار و تربیه سالم جوانان در جامعه افغانی جریان دارد. درسال 1997 میلادی شروع به فعالیت نمود که هدف ایجاد این برنامه ادامه تربیه سالم جوانان کشور در عرصه های مختلف تعلیمات صحی چون کمک های اولیه ، ارزشهای بشری ، کرامت انسانی ، وتشویق جوانان به ورزش جلوگیری از استفاده مواد مخدره و تقویه روحیه صلح، دوستی ، وهمزیستی وروابط صممیت بین اقوام مختلف کشور وتدویر کورسهای آموزشی تدویر پرگرام های هنری وغیره فعالیت های که در بر گیرنده تعلیمات موثر برای جوانان بوده وباشد در مکاتب،کلوپ های جوانان ، گوشه های سره میاشتی فعالیت دارد که از آغاز الی اکنون این پروگرام توانسته که بتعداد 25300 تن از جوانان رضاکار اناث و ذکور و استادان رضاکار را در 25 ولایت کشور تحت تربیه قرار دهد . هدف از برنامه جوانان رضاکار: جمعیت هلال احمرافغانی مشخصآ بخاطر پاسخگوئی به حوادث طعیبی وغیره طبعی بنیاد گذاشته شده و فلسفه ایجاد آن فقط همین است . جوانان ورضاکاران برای پاسخدهی به حوادث نقش محوری و تعین کننده را دارند از ان جائیکه حوادث همیشه غیر مترقبه و بطور گسترده و زیانبار به وقوع می پبوندد پرسونل رسمی هلال احمر به تنهائی در پاسخدهی به حوادث کقایت نکرده ودر چینن حالات اضطرای است که نیروی پرتوان جوانان و رضاکاران آسیب پذیری حوادث را کاهش میدهد و مردم مصیبت رسیده را از مشکلات نجات می بخشند . جوانان ورضاکاران جمعیت هلال احمر افغانی با سعی و تلاش شبانه روزی در صدد ان است تا زمینه ساز تعارف ، ،آ شتی ،تبادل اندیشه ها و افکار ، صلح وهمزیستی ، ایجاد روابط دوستانه در میان جوانان افغانستان باشد. فعالیت های جوانان رضاکار :
  1. فعالیت های رفاه اجتماعی در (مکاتب و محلات مزدهم)
  2. تبلیغات اولیه صحی
  3. سهم گیری در حوادث طبیعی وغیر طبیعی
  4. ارایه کمک های اولیه
  5. تبلیغ و اشاعه اصول اساسی نهضت
  6. تبلیغ و اشاعه صلح و همزیستی
  7. تشویق جوانان به ورزش
  8. تبلیغ روحیه و شیوه هم دیگر پذیری در بین جوانان
  9. ایجاد سیتم رضاکاری به منظور بلند بردن توانمندی جمعیت ملی

آماربازدیدکنندگان

» بازدیدکنندگان امروز : 2
» بازدیدکنندگان دیروز : 1
» بازدیدکنندگان آنلاین : 14
» مجموع بازدیدکنندگان : 83787

رفتن به بالای صفحه